Athena on Sirius Out Radio on Derek & Romaine Show

Athena & choreographer Michael J Clark on the Derek & Romaine Show on Sirius Out Radio to talk about the upcoming show Lady Gaga: #ARTBIRTH. Listen on Sirius Out Radio on XM Radio. (You need to be a subscriber to Sirius Radio to catch the show).